Motivational Quotes - John Burroughs

If you think you can do it- John Burroughs